PHÒNG GD&ĐT HỘI AN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         HUỲNH THỊ LỰU                                                                           Hội An, ngày …  tháng  09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH - NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

 

            

 Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 về nhiệm vụ và giải pháp của Ngành giáo dục năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT; Chỉ thị số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 -2020 của Bộ GDĐT; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/8/2019 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 -2020 của UBND tỉnh Quảng Nam; Hướng dẫn số 1381 /SGDĐT-GDTrH ngày 04 / 9 /2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 của Sở GDĐT Quảng Nam ;

Căn cứ Công văn 751/PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020; Trường THCS Huỳnh Thị Lựu đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng trong học sinh. Xây dựng trường học hạnh phúc với những giá trị cốt lõi để thực hiện tốt chủ đề “Dạy người” trong năm học 2019 – 2020. Thực hiện nghiêm túc trật tự kỷ cương, nền nếp, an toàn, an ninh trong trường học, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, qui chế của nhà trường. Tập trung công tác xây dựng nề nếp học tập; chú trọng ngăn ngừa và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm kỷ luật trong học sinh. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về dạy thêm học thêm. Thực hiện tốt môi trường không khói thuốc lá. Tích cực ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và đội ngũ thầy cô giáo trong công tác xây dựng củng cố nề nếp học tập, sinh hoạt của học sinh, tham gia giáo dục học sinh chăm ngoan học giỏi.

 3. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT 2018. Triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025 ban hành kèm theo quyết định số 522/ QĐ- TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS.

5. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, soạn giảng , kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lưc, phẩm chất của học sinh một cách hiệu quả, chú trọng  nội dung giảm tải SGK của Bộ GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề ở tất cả các bộ môn. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên “trường học kết nối”, ứng dụng CNTT vào sinh hoạt chuyên môn và dạy học. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới kiểm tra đánh giá theo phẩm chất và năng lực học sinh.

6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tổ chức tốt công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp - các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng chương trình hoạt động Đội kết hợp với hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện kỹ năng sống trong học sinh. Triển khai công tác tư vấn học sinh trong trường học; Đẩy mạnh giáo dục Thể chất, Văn nghệ - Thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác giáo dục Hướng nghiệp cho học sinh.

7. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát huy dân chủ trong trường học để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

B/ NHIỆM VU VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

            I/ THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC:

            Toàn thể CBCCVC nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các quy định của Ngành.

          II. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

             1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục đề tăng cường cơ sở vật chất, nhà vệ sinh, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

             2. Kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên làm công tác quản lý thiết bị dạy học; tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

             3.Đảm bảo CSVC để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

4. Tiếp tục thực hiện hoạt động tự đánh giá theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

III/ CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

  1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTTH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:

a. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông: tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT- GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT: gắn kết với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

b. Tiếp tục dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày dạy không quá 07 tiết, mỗi tuần học không quá 06 ngày. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục tăng cường cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đổi tượng nhằm phát triển năng lực học sinh.

2.Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên về trình độ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm và điều kiện cơ sở vật chất để dạy học chương trình môn tiếng Anh 10 năm đối với tất cả học sinh khối 6,7 và duy trì ở các lớp 8,9 đã dạy. Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT- GDTrTH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTTH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016 của Bộ GDĐT.

Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường dạy học sử dụng ngoại ngữ. Thành lập câu lạc bộ tiếng Anh ở tất cả các khổi lớp. Hợp tác với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố để tăng cường chất lượng môn tiếng Anh cho học sinh; chú trọng tiếp thu và áp dụng các phương thức dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của các nước có nền giáo dục tiên tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

             3.Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm. nghiên cứu khoa học;... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT- BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/T'T- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Phân công giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu để dạy bộ tài liệu “Em học sống xanh”, Bảo tồn khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm – Hội An và tài liệu giáo dục di sản đã phát hành.

4.Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

         5.Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học mới: Tuần sinh hoạt tập thể, ngoại khóa PPHT cho học sinh khối 6; ổn định nề nếp, lao động vệ sinh…; quan tâm đối với học sinh lớp 6 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ Tổ quốc; Toàn thể CBGVNV và HS hát Quốc ca trong lễ chào cờ.

Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; tư duy thiết kế, tư duy quản lý tài chính cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;... trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

             6.Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ- TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nề nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyến chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đồng các cấp.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 58/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo Quyết định số 53/2008/QĐ- BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo về phòng GD.

7.Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

a. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 89/PGDĐT-THCS ngày 21/1/2019 của phòng GDĐT thành phố Hội An.

b. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

c. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8.Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá

a. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề( đối với các môn trường ra đề), coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

b. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

c. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thống nhất ma trận đề kiểm tra một tiết, học kì chung cho từng khối lớp, từng bộ môn.

d. Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để học được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

e. Tiếp tục đổi mới phương thức dạy học và KTĐG đạt hiệu quả cao.

- Lãnh đạo nhà trường phải gương mẫu đi đầu trong công tác đổi mới PPDH, KTĐG. Xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, GV. Tổ chức KTĐG, ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện. Duy trì thường xuyên công tác dự giờ, trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên trong trường, liên trường, giữa tổ trưởng chuyên môn với giáo viên, giữa các tổ trưởng chuyên môn với nhau và nâng cao chất lượng trao đổi, rút kinh nghiệm vcông tác đổi mới PPDH.

- Đổi mới việc KTĐG môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng chấm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của học sinh....

- Giáo viên phải đổi mới  phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các PPDH. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực. Đa dạng hóa các hình thức học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho HS. Học sinh được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của GV; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bè bạn; trung thực trong học tập…

Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những PPDH, cách thức tổ chức bài học để chuyển tải nội dung của bài cho học sinh.

g. Việc kiểm tra học kỳ thực hiện theo đề kiểm tra chung cụ thể như sau: Sở GDĐT ra đề các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đại trà lớp 6,7,8,9 và Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD đối với lớp 9; Phòng GDĐT ra đề các môn: tiếng Anh thí điểm lớp 6,7,8,9; Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lý lớp 6,7,8 và Hóa học lớp 8. Riêng phần kiểm tra nói môn tiếng Anh trường ra đề như các năm học trước.

9. Nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường có kế hoạch dạy học toàn diện cho học sinh; Đẩy mạnh và đa dạng các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, phấn đấu tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, yếu không quá 0,1% vào cuối năm học; Tiến hành bồi dưỡng HS giỏi từ khối 6 đến khối 8 ngay từ đầu năm học. Đối với lớp 9, tập trung bồi dưỡng 3 môn Văn-Toán- Anh thi vào trường THPT Chuyên. Phấn đấu đạt chỉ tiêu học sinh được giao vào trường chuyên.

- Tích cực bồi dưỡng HS dự thi Tài năng Tiếng Anh (O.T.E) và Thuyết trình văn học cấp trường, thành phố. Tổ chức phụ đạo HS yếu có hiệu quả.

          - Tổ chức tốt các đợt khảo sát để lựa chọn đội tuyển thi HSG cấp thành phố.

 

Thời gian dự kiến

Nội dung

Tháng 10/2019

14/10

Khảo sát chọn HSG Sinh, Sử, Địa lớp 9 TNTH Lý- Hoá- Sinh 8 ( Bộ phận CM có kế hoạch ra đề, phân công chấm chọn)

28/10

29/10

Thi HSG Sinh, Sử, Địa lớp 9 cấp thành phố

Thi HSG TNTH Lý- Hoá- Sinh 8 cấp thành phố

Tháng 11/2019

01/11

11/11

Nộp sản phẩm dự thi nghiên cứu KHKT cấp trường

Nộp sản phẩm dự thi nghiên cứu KHKT cấp thành phố

Tháng 12/2019

1/10-2/2020

20/12

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

Nộp sản phẩm dự thi e-Learning cấp trường

2-14/12

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

27/12

Thi Thiết kế bài giảng e-Learning cấp TP theo các bài học, chủ đề được chỉ định hoặc bốc thăm.

Tháng 01/2020

06-11/01

Kiểm tra học kì I

 

22-24/1/2020

Thi TTVH, OTE cấp trường

Tháng 03/2020

2/3

Thuyết trình văn học cấp thành phố.

3/3

Thi Tài năng Tiếng Anh (O.T.E) cấp thành phố

06-18/4

Khảo sát lựa chọn đội tuyển HSG K6,7,8 tại trường

20/4

Khảo sát học sinh giỏi 6,7,8 cấp thành phố

Tháng 05/2020

4-9/5

Kiểm tra HK II đối với khối lớp 9

11-16/5

Kiểm tra HK II đối với khối lớp 6, 7, 8

 

 

 

 

IV/ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ CHUẨN BỊ NGHỀ, LAO ĐỘNG VỆ SINH XÂY DỰNG CẢNH QUAN SƯ PHẠM; CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

                 Tiếp tục triển khai Đề án 522, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (2) đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;(3) phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; (4) tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; (5) huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

      Công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng xét tuyển phân tuyến kết hợp với khảo sát đầu vào bằng bài khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

              - Tiếp tục thực hiện chương trình, nội dung hướng nghiệp lớp 9 theo qui định 9 tiết/ năm. Chú trọng giáo dục phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Thực hiện đổi mới nâng cao hoạt động hướng nghiệp về “Tư vấn hướng nghiệp” và “Quản lý công tác hướng nghiệp học sinh phổ thông” vào công tác quản lý và dạy học hướng nghiệp tại trường.

             - Tiếp tục trồng, chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát trong trường, xây dựng nhà trường luôn “xanh - sạch - đẹp”. Đặc biệt chú trọng khu vệ sinh an toàn, luôn sạch sẽ, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

              - Giáo dục ý thức lao động, ý thức giữ gìn vệ sinh thông qua các buổi lao động. Tập trung giáo dục học sinh bỏ rác vào thùng, không sử dụng túi nilông, chai nhựa sử dụng một lần, hộp xốp, không đem thức ăn lên phòng học, không bỏ rác vào phía cuối phòng học, tổ chức quét dọn vệ sinh sân trường hằng buổi. Chú trọng đến việc thực hiện dụng cụ bảo hộ lao động như đeo khẩu trang, bảo vệ mắt chống bụi bẩn để giữ gìn sức khỏe. Thực hiện kế hoạch “ Đoạn đường em chăm”, lao động vệ sinh ở Di tích Lăng tổ Nghề yến tại thôn thanh Đông.

             - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản nhà trường nhất là các công trình vệ sinh và các công trình khác được xây dựng, tài sản của lớp, trường học.

              - Chú trọng công tác y tế trường học, chú ý đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học sinh, hạn chế các bệnh học đường, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các bệnh do ô nhiễm môi trường, bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, cúm A H1N1, dịch phong...

V/ GIÁO DỤC HẠNH KIỂM - HĐNG  LÊN LỚP - ĐOÀN ĐỘI -  VĂN THỂ MỸ:

- Không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả HĐNG LL - Đoàn Đội. 

          - Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình xã hội để uốn nắn học sinh có hạnh kiểm yếu thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

           - Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban HĐNG, Tổng phụ trách, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nhà trường trong công tác xây dựng nề nếp và quản lý học sinh.

           - Củng cố hoạt động Đội sao đỏ, Tổng phụ trách, GV trực theo dõi quản lý nề nếp học tập và sinh hoạt của học sinh.

          - Thực hiện chuyên đề giáo dục đạo đức qua bộ môn theo hướng dẫn chuyên môn.

          - Giảng dạy nghiêm túc môn thể dục. Tổ chức thi đấu chọn đội tuyển điền kinh và thể dục thể thao. Có kế hoạch tập luyện tốt để dự thi ở  TP.

          - Củng cố phong trào đọc báo, thi văn nghệ tiếng hát tuổi thơ…

         - Phối hợp các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong nhà trường, xây dựng môi trường văn hóa. Tuyên truyền, quán triệt trong học sinh không húy thuốc lá và sử dụng các chất kích thích ( rượu, bia), Không mang điện thoại di động đến trường.

VI/ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, VIẾT VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN, TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG:

             - Thực hiện đúng qui trình sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn mà Sở Giáo dục - Đào tạo đã qui định. Hội thảo phổ biến trao đổi kinh nghiệm giáo dục, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

           - Vận động CB-GV-CNV tham gia học tập các lớp nâng chuẩn, các lớp học Tin, Ngoại ngữ, đảm bảo tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo  quy định. GV hợp đồng tích cực ôn tập để tham gia thi tuyên viên chức.

           - Khen thưởng các cá nhân có thành tích đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, LĐTT, bồi dưỡng HSG đạt giải.

VII/ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU:

           - Mỗi giáo viên cần chú ý bồi dưỡng học sinh thể hiện ở bài soạn, qua câu hỏi và bài tập dành cho đối tượng này để có thể làm tốt khâu phát hiện và tuyển chọn. Soạn bài nghiêm túc theo yêu cầu của ngành cấp trên.

           - Trong sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và mỗi thầy cô giáo cần nêu ra những tồn tại, yếu kém trong công tác BDHSG, từ đó đề ra biện pháp, kế hoạch thực hiện một cách có hiệu quả công tác này.

           - Tiếp tục bổ sung sách vào tủ sách bồi dưỡng để giáo viên và học sinh có điều kiện mượn và sử dụng.

            - Giáo viên được phân công có kế hoạch tổ chức thực hiện, chú trọng đến việc ra bài tập nâng cao cho học sinh về nhà, thường xuyên báo cáo kết quả công tác BD cho BGH để kịp thời uốn nắn và chỉ đạo thực hiện. Tổ chức tốt lớp chuyên dạy học cho học sinh khá, giỏi khối 9 ba môn Văn, Toán, Anh để giúp các em thi vào trường chuyên hiệu quả.

  - Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ các bộ môn cho học sinh toàn trường. Tổ chức Hội thảo, sinh hoạt nhóm, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh. Kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học để khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích.

           - Đối với các môn điền kinh, thể dục thể thao, thuyết trình văn học, sáng tạo khoa học kỹ thuật.., cần quan tâm đúng mức. Chú ý đầu tư kinh phí và tăng cường tập luyện để đạt hiệu quả.

VIII/ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC:

          - Xây dựng nội qui làm việc và sinh hoạt trong Cán bộ viên chức ở cơ quan trường học. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, trả lương đúng Luật lao động và Bảo hiểm xã hội.

            - Phối hợp với BCH Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động, sắp xếp tạo điều kiện cho Cán bộ viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chính trị do Ngành tổ chức, tạo điều kiện cho Cán bộ giáo viên đi học để chuẩn hóa và nâng chuẩn. Tổ chức học tập và thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

             -Tạo điều kiện cho tất cả giáo viên có thể nắm vững chương trình nội dung kiến thức để dạy toàn cấp.

IX/ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS:

            - Kết hợp với chính quyền địa phương huy động 100% học sinh hoàn thành tiểu học vào học lớp 6. Phấn đấu giảm tỉ l học sinh bỏ học dưới 0,3%; Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98%.

            - Tiếp tục duy trì và nâng tỉ lệ phổ cập GD/THCS đối với địa phương. Phối kết hợp với trường tiểu học, mầm non thống nhất số liệu điều tra tổng hợp hoàn chỉnh vào cuối tháng 10 năm 2019.

             - Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, kém để đảm bảo nâng cao chất lượng thực chất, thực hiện tốt giáo dục hoà nhập trong nhà trường.

VIII/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

           - Thực hiện kế hoạch trong quản lý, chỉ đạo tất cả các bộ phận, tổ chuyên môn phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch chung của trường theo từng tháng, học kỳ, năm học.

- Chỉ đạo tốt việc thực hiện các kế hoạch dạy học chính khóa, dạy học nâng cao chất lượng mũi nhọn, dạy học nâng cao chất lượng dự thi vào trường chuyên. Các kế hoạch dạy học HĐNG-LL, Lao động hướng nghiệp đảm bảo chất lượng và khoa học.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Tổ chuyên môn đồng bộ, cân đối ở các hoạt động, chú ý kiểm tra dạy học, giờ lên lớp, bài soạn, sử dụng ĐDDH, sách thư viện, sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn và các khoản thu theo qui định ở từng lớp. Mỗi thành viên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tham gia sinh hoạt với 1 tổ chuyên môn. Thành lập tổ kiểm tra về DT-HT ngoài nhà trường.

                     - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tích cực tham mưu với địa phương để tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐGD, Ban đại diện CMHS, Hội khuyến học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Có kế hoạch thu chi đầu năm. Thực hiện tốt việc thu, chi đúng quy định.

           - Thực hiện đầy đủ mọi chính sách đối với Cán bộ viên chức. Kết hợp với BCH Công đoàn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ. Sử dụng đúng nguyên tắc và có hiệu quả các nguồn quỹ trong và ngoài ngân sách trong việc xây dựng các điều kiện thiết yếu phục vụ dạy và học.

IX/ CHỈ TIÊU CHUNG:

1/ NHÀ TRƯỜNG: 

              - Chi bộ : Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  - Đạt danh hiệu trường:

                    Tập thể Lao động Xuất sắc

    Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam.

  -Chất lượng giáo dục: +Học lực:  Khá, giỏi đạt  59%  

                                    +Hạnh kiểm: 98% đạt khá, tốt.  

   -Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá : 0.3%.

   -TN THCS đạt tỷ lệ 98%

Đơn vị đạt Chuẩn văn hóa năm 2019

  - Các hoạt động dạy học, HĐNG LL, vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm, thông tin 2 chiều, thư viện, thiết bị, tài vụ, quản lý, xã hội hóa GD, lao động hướng nghiệp - dạy nghề đều xếp loại tốt.

- Học sinh giỏi Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá:            xếp thứ 3 cấp thành phố.

- Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành:                  xếp thứ 4 cấp thành phố.

- HSG Sinh, Sử , Địa, Tin học trẻ  và TNTH 8 xếp vị thứ 4

- Có 1 giải  Thuyết trình Văn học, 01 giải OTE.

- Đối với các cuộc thi khác do cấp trên tổ chức phấn đấu đạt 1 giải/ môn

          - Học sinh thi đậu vào trường chuyên chỉ tiêu 5-6 học sinh.

          - Có 2 bài học theo chủ đề/ tổ/ năm. Mỗi GV có ít nhất 1 bài học trên Trường học kết nối/HK ( Trước ngày 10/10/2019 ít nhất có 1 bài trên trường học kết nối).

          - HKPĐ, TDTT xếp vị thứ nhì  ở TP.

2/ GIÁO VIÊN:

- Đăng ký Chiến sĩ thi đua cơ sở và GVDG cấp trường: 70%

- LĐTT                 :      trên 80%.

3/ ĐOÀN THỂ:

- Liên Đội Vững mạnh - Chi Đoàn xuất sắc.

- Hội chữ thập đỏ Xuất sắc.

- Công đoàn cơ sởVững mạnh.

- Các tổ chức khác xếp loại tốt.       

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng để thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD theo từng năm.

Năm học 2019-2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của trường, năm học tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục một cách toàn diện, nâng cao vị thế của nhà trường trong thành phố, giữ vững các chỉ tiêu của trường đạt chuẩn Quốc gia. Toàn trường tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do cấp trên phát động, tích cực tham gia phong trào thi đua hai tốt, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét trong tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, đặc biệt chú trọng hiệu quả chất lượng BDHSG, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục một cách thực chất, phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia, Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.                                       

 

 

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

ĐINH THỊ KIM HUỆ